🔴 تابناک 🔴 1️⃣ پرسپولیسی ها منتظر تکرار گل رو ...

🔊 خبرخوان ورزشی 🔊

🔴 تابناک 🔴
1️⃣ پرسپولیسی ها منتظر تکرار گل رویایی منشا در بازیهای بزرگ آسیایی

2️⃣ شرط شفر برای حضور در جلسه فنی باشگاه چه بود؟

3️⃣ تغییر در گزارشگر دیدار پرسپولیس و السد؟

🔗 کانال خبرخوان🔗 کانال خبرخوان ورزشی🔗
تاریخ : 1397/08/24

🔴 تابناک 🔴 1️⃣ پرسپولیسی ها منتظر تکرار گل رویایی منشا در بازیهای بزرگ آسیایی 2️⃣ شرط شفر برای حضور در جلسه فنی باشگاه چه بود؟ 3️⃣ تغییر در گزارشگر دیدار پرسپولیس و السد؟ 🔗 کانال خبرخوان🔗 کانال خبرخوان ورزشی🔗